Tuesday, February 17, 2015

HỘI NGỘ CHÀO XUÂN
Những người lính năm xưa thời binh biến,
Không ngờ rằng được đối diện hôm nay,
Đón chào xuân đời viễn xứ lạc loài,
Trên đất khách dường như ai cũng tủi,

Có những người trải năm dài lao lý,
Nay tuổi hạc ngồi suy nghĩ bi quan,
Mấy mươi năm đã bỏ xứ xa làng,
Giòng Âu Lạc nay đành mang tịch Mỹ.


VÂN NGUYỄN. FEBRUARY 16 , 2015 .11.20 PM.
VIẾT TẶNG ANH CHÂU THÀNH. ANAHEIM, CALI.