Friday, May 1, 2015

BIA ÔM


Ở đời ai chửa biết bia ôm ?
Xin gởi tâm tư kẻ lắm mồm,
Quán nhậu rượu bia còn đây đó,
Đàn ông vào nhậu có người ôm.

Tiếp viên phục vụ vui chào đón,
Mời ăn mời uống có tay choàng,
Nếu nhỡ bị say đừng loạng quoạng,
Em nghèo em mới bán bia ôm ?


VÂN NGUYỄN. APRIL 29 , 2015 .