Saturday, September 5, 2015

Ý TRỜI -1
Trời cho ta ở dưới trần gian,
Cuộc sống không lâu phải chịu tàn,
Chưa đầy một tuổi thành xác bụi,
Số phần phải chịu tủi nghiệt oan,

Không chồng trổ nhụy để khai hoa,
Con cái vây quanh khắp cả nhà,
Nối dõi giống nòi cha chẳng thấy,
Đời tàn còn chịu nát thịt da.


VÂN NGUYỄN . SEPTEMBER 3, 2015 .