Saturday, September 5, 2015

Ý TRỜI (2)


Thiên tạo ta ra ở cõi trần,
Ngược xuôi đây đó chẳng cần chân,
Thời mang dạ chữa gần nỡ nhụy,
Cố trở về quê chỉ một lần,

Đường về chắc hẳn lắm gian truân,
Kẻ ác vây quanh tựa hung thần,
Sanh nở xong rồi đành vĩnh biệt,
Một đời tạm bợ tiếc chi thân.

VÂN NGUYỄN . SEPTEMBER 3, 2015.