Friday, July 1, 2016

BỐN MƯƠI NĂM KỶ NIỆM


Đêm mát rượi sau trưa hè oi ả,
Phố Bol- sa  trời cũng đã kề khuya,
Đôi chiến hữu bên nhau của ngày xưa,
Bốn thập niên đoàn viên mùa tháng sáu,

Bao nhiêu chuyện quân hành đầy thảm nảo,
Chốn biên thùy sinh tử thuở ngày xanh,
Khơi ký ức thời gian khổ vây quanh,
Vũng Thơm đó giờ đây thành kỷ niệm.


VÂN NGUYỄN. JULY 1, 2016. 6.00 AM.
VIẾT TẶNG PHAN TRƯỜNG ÂN & THẠCH ƯỚNG, WESTMINSTER, CALI.