Wednesday, August 21, 2013

VU LAN CHO MẸ
Mười lăm tháng bảy ngày âm,
Vu Lan truyền thống ngày rằm hàng năm,
Phật tử luôn giử trong tâm,
Ăn chay niệm Phật xóa mầm phạm nhân,

Thuở xưa truyện kể lại rằng,
Thân mẫu đức Phật nhiều năm tội tình,
Trần gian gây nỗi điêu linh,
Cho người vô tội bỏ mình thảm thương,

Bởi nghiệp gây nỗi đọan trường,
Nên lúc thác phải chịu muôn cực hình,
Kiền Liên đức Phật anh minh,
Vì lòng hiếu thảo hy sinh cho bà,

Trăm phương ngàn cách bôn ba,
Tìm về địa ngục đọa đày mẫu thân,
Thấy con hiếu thảo vô ngần,
Phật độ cho kẻ tội nhân ít nhiều.

VÂN NGUYỄN. AUG 21 ST, 2013.
VIẾT CHO NGÀY ĐẠI LỄ VU LAN.